تعرفه تبلیغات در اینستاگرام

در تبلیغات گسترده اینستاگرام پیج‌ها بر اساس دسته بندی انتخاب می‌شوند. شما بین دسته‌بندی‌های زیر یک یا تعدادی را انتخاب می‌کنید و تبلیغ گسترده کلید خواهد خورد. تبلیغ گسترده در اینستاگرام، بر اساس بازدید قیمت گذاری می‌شود. تفاوت تبلیغات گسترده و تک در تعداد پیج‌های تبلیغاتی و نحوه محاسبه هزینه‌ی آن‌ها است. تبلیغات گسترده اینستاگرام بر اساس میزان بازدید قیمت گذاری می‌شوند.

دسته موضوعی: گسترده پست یا استوری

دسته موضوعی: گسترده پست یا استوری

پکیج پست یا استوری 1

بازدید پست: 330 هزار ایمپرشن

بازدید استوری: 220 هزار ایمپرشن

بازدید ویدیو: 110 هزار ویو

امکان چک شدن پیج‌ها در طول تبلیغ

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج پست یا استوری 2

بازدید پست: 1 میلیون ایمپرشن

بازدید استوری: 680 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 337 هزار ویو

امکان چک شدن پیج‌ها در طول تبلیغ

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج پست یا استوری 3

بازدید پست: 1.7 میلیون ایمپرشن

بازدید استوری: 1.2 میلیون ایمپرشن

بازدید ویدیو: 570 هزار ویو

امکان چک شدن پیج‌ها در طول تبلیغ

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: خبری

دسته موضوعی: خبری

پکیج خبری 1

بازدید حدودی پست: بین 165 الی330 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 110 الی220 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 55 الی 110 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

شیسضصییشسی

321

دریافت مشاوره

پکیج خبری 2

بازدید حدودی پست: بین 500 هزار الی 1 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 340 الی 680 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 168 الی 337 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج خبری 3

بازدید حدودی پست: بین 850 هزار الی 1.7 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین600 هزار الی 1.2 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 285 الی 570 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: ورزشی

دسته موضوعی: ورزشی

پکیج ورزشی 1

بازدید حدودی پست: بین 165 الی330 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 110 الی220 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 55 الی 110 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج ورزشی 2

بازدید حدودی پست: بین 500 هزار الی 1 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 340 الی 680 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 168 الی 337 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج ورزشی 3

بازدید حدودی پست: بین 850 هزار الی 1.7 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین600 هزار الی 1.2 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 285 الی 570 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: بانوان

دسته موضوعی: بانوان

پکیج بانوان 1

بازدید حدودی پست: بین 165 الی330 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 110 الی220 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 55 الی 110 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج بانوان 2

بازدید حدودی پست: بین 500 هزار الی 1 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 340 الی 680 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 168 الی 337 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج بانوان 3

بازدید حدودی پست: بین 850 هزار الی 1.7 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین600 هزار الی 1.2 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 285 الی 570 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: عمومی

دسته موضوعی: عمومی

پکیج عمومی 1

بازدید حدودی پست: بین 150 الی330 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 110 الی220 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 55 الی 110 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج عمومی 2

بازدید حدودی پست: بین 500 هزار الی 1 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 340 الی 680 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 168 الی 337 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج عمومی 3

بازدید حدودی پست: بین 850 هزار الی 1.7 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین600 هزار الی 1.2 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 285 الی 570 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: موسیقی

دسته موضوعی: موسیقی

پکیج موسیقی 1

بازدید حدودی پست: بین 150 الی330 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 100 الی220 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 70 الی 110 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج موسیقی 2

بازدید حدودی پست: بین 500 هزار الی 1 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین 340 الی 680 هزار ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 285 الی 570 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

پکیج موسیقی 3

بازدید حدودی پست: بین 850 هزار الی 1.7 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی استوری: بین600 هزار الی 1.2 میلیون ایمپرشن بسته به انتخاب مشتری

بازدید حدودی ویدیو: 168 الی 337 هزار ویو بسته به انتخاب مشتری

امکان جایگزین کردن پیج‌ها توسط مشتری

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

تبلیغ به صورت پست یا استوری یا ویو ویدیو

دریافت مشاوره

نظر شما چیست