تعرفه تبلیغات در اینستاگرام

در تبلیغات گسترده اینستاگرام پیج‌ها بر اساس دسته بندی انتخاب می‌شوند. شما بین دسته‌بندی‌های زیر یک یا تعدادی را انتخاب می‌کنید و تبلیغ گسترده کلید خواهد خورد. تبلیغ گسترده در اینستاگرام، بر اساس بازدید قیمت گذاری می‌شود. تفاوت تبلیغات گسترده و تک در تعداد پیج‌های تبلیغاتی و نحوه محاسبه هزینه‌ی آن‌ها است. تبلیغات گسترده اینستاگرام بر اساس میزان بازدید قیمت گذاری می‌شوند.

دسته موضوعی: بانوان

دسته موضوعی: بانوان

پست

تعداد پیج: 7

مجموع اعضا: 8 میلیون نفر

بازدید حدودی: 150 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 90 هزار ویو

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

پست

تعداد پیج: 36

مجموع اعضا: 23 میلیون نفر

بازدید حدودی: 450 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 250 هزار ویو

مدت زمان اجرا:2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت پست

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 6

مجموع اعضا: 7 میلیون نفر

بازدید حدودی: 90 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 36

مجموع اعضا: 23 میلیون نفر

بازدید حدودی: 300 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا:2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت استوری

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: عکاسی

دسته موضوعی: عکاسی

پست

تعداد پیج: 8

مجموع اعضا: 3/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 60 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 25 هزار ویو

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت پست

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 8

مجموع اعضا: 3/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 40 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا: 2 تا 4 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت استوری

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: فرهنگی و هنری

دسته موضوعی: فرهنگی و هنری

پست

تعداد پیج: 8

مجموع اعضا: 2/5 میلیون نفر

بازدید حدودی:130 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 60 هزار ویو

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت پست

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 5

مجموع اعضا: 2 میلیون نفر

بازدید حدودی: 60 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت استوری

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: ادبی

دسته موضوعی: ادبی

پست

تعداد پیج: 8

مجموع اعضا: 4/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 200 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 100 هزار ویو

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

پست

تعداد پیج: 28

مجموع اعضا: 7/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 400 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 250 هزار ویو

مدت زمان اجرا:2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت پست

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 9

مجموع اعضا: 4/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 170 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 28

مجموع اعضا: 7/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 270 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا:2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت استوری

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: ورزشی

دسته موضوعی: ورزشی

پست

تعداد پیج: 6

مجموع اعضا: 3 میلیون نفر

بازدید حدودی: 120 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 70 هزار ویو

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

پست

تعداد پیج: 15

مجموع اعضا: 5/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 210 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 120 هزار ویو

مدت زمان اجرا:2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت پست

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 5

مجموع اعضا: 2/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 80 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 12

مجموع اعضا: 5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 200 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا:2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت استوری

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: خبری

دسته موضوعی: خبری

پست

تعداد پیج: 9

مجموع اعضا: 4 میلیون نفر

بازدید حدودی: 80 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 17 هزار ویو

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

پست

تعداد پیج: 5

مجموع اعضا: 1/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 150 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 30 هزار ویو

مدت زمان اجرا:2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت پست

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 10

مجموع اعضا: 3 میلیون نفر

بازدید حدودی: 110 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا: 2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت استوری

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: آموزشی

دسته موضوعی: آموزشی

پست

تعداد پیج: 6

مجموع اعضا: 3/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 250 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 100 هزار ویو

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت پست

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 5

مجموع اعضا: 2/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 80 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت استوری

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره
دسته موضوعی: سرگرمی

دسته موضوعی: سرگرمی

پست

تعداد پیج: 11

مجموع اعضا: 9 میلیون نفر

بازدید حدودی: 1 میلیون ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 200 هزار ویو

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

پست

تعداد پیج: 12

مجموع اعضا: 16 میلیون نفر

بازدید حدودی: 1 میلیون و 500 هزار ایمپرشن

بازدید حدودی ویدیو: 500 هزار ویو

مدت زمان اجرا: 1 تا 2 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت پست

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 11

مجموع اعضا: 7/5 میلیون نفر

بازدید حدودی: 300 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا:2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

استوری

تعداد پیج: 10

مجموع اعضا: 14 میلیون نفر

بازدید حدودی: 500 هزار ویو استوری

مدت زمان اجرا: 2 تا 3 روز

دریافت مشاوره

تبلیغات گسترده به صورت استوری

میزان بازدید: بر اساس سفارش مشتری

تعداد پیج‌: 30 الی 500 - متوسط به بالا

عدم مشارکت پیج‌های غیر اخلاقی

چک شدن تمام پیج‌ها در طول تبلیغ

مناسب برای افزایش آگاهی از برند

امکان اعمال فیلتر دسته‌های موضوعی خاص

مدت زمان اجرا: 1 تا 4 روز

دریافت مشاوره

نظر شما چیست