کمپین های 360 درجه دیجیتال

کمپین 360 درجه یک ایده خلاقانه است که ترکیبی از تمامی عناصر بازارایابی برای اجری استراتژیهای برند طراحی میشود. به عبارت ساده، یک کمپین بازاریابی 360 درجه، بر ارتباط یک پیام سازگار از طریق تمام عناصر ترکیبی بازاریابی متمرکز است. این کمپینها اکثرا شامل یک رویکرد بازاریابی تبلیغاتی است که تمام ابزارهای تبلیغاتی به صورت موثر برای برقراری ارتباط مشخصشده، مورد استفاده قرار می گیرند. با تبلیغات پراکنده و نامنظم ممکن است به نتیجهی دلخواه نرسید و مخاطبانتان را از برند و کسبوکارتان زده کنید. آژانس تبلیغاتی راز، با طراحی استراتژیهای خلاقانه، انجام تحقیقات بازاریابی مختص برند شما، بررسی قابلیتها و تاثیرگذاری رسانههای مختلف و با درنظرگرفتن اهدف برندتان،  برنامهی مدون و خلاقانهای در اختیار شما قرار میدهد تا بهترین بازخورد و نتیجه را کسب نمایید.