تعرفه تبلیغات در تلگرام

روش های تبلیغات در تلگرام بسیار متنوع و گسترده می باشند. در زیر به بخشی از مهمترین روش های تبلیغاتی در تلگرام اشاره شده است اما باید بدانید که نحوه تبلیغات در تلگرام ما تنها محدود به این روش ها نمی شود و شما می توانید برای اجرای تبلیغ با شرایط مد نظر خودتان با کارشناسان آژانس دیجیتال مارکتینگ راز در ارتباط باشید. در تلگرام تبلیغ ممکن است در کانال های تلگرام بصورت تبلیغات گسترده نمایش داده شود و یا اینکه به انتخاب خود شما در بهترین کانال های تلگرامی به نمایش درآید. ما کانال های تلگرام را به 4 سطح کیفی تقسیم کرده ایم. شما می توانید انتخاب کنید که تبلیغات شما در کدام سطح کیفی نمایش داده شود. با این حال پیشنهاد ما به شما تبلیغات گسترده و یا تبلیغات A+ می باشد. برای آشنایی بیشتر با سطوح کیفی ما لطفا بخش سوالات متداول را مطالعه نمایید.

 

تبلیغات گسترده تلگرام

تبلیغات گسترده تلگرام

تبلیغ پست آزاد بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

امکان انتخاب کانال ها وجود ندارد

دریافت مشاوره

تبلیغ پست 12 بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

امکان انتخاب کانال ها وجود ندارد

دریافت مشاوره

تبلیغ پست 6 بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

امکان انتخاب کانال ها وجود ندارد

دریافت مشاوره

تبلیغ پست آخر بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

امکان انتخاب کانال ها وجود ندارد

از آنجایی که بازدید پست آخر بصورت حدودی است و ممکن است تا 20 درصد افزایش و یا کاهش میزان بازدید وجود داشته باشد، پرداختی شما بصورت علی الحساب بوده و در پایان کمپین قیمت دقیق تبلیغ شما بدست می آید.

دریافت مشاوره

تبلیغ پست آزاد بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

امکان انتخاب کانال ها وجود ندارد

دریافت مشاوره

تبلیغ پست 12 بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

امکان انتخاب کانال ها وجود ندارد

دریافت مشاوره

تبلیغ پست 6 بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

امکان انتخاب کانال ها وجود ندارد

دریافت مشاوره

تبلیغ پست آخر بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

امکان انتخاب کانال ها وجود ندارد

از آنجایی که بازدید پست آخر بصورت حدودی است و ممکن است تا 20 درصد افزایش و یا کاهش میزان بازدید وجود داشته باشد، پرداختی شما بصورت علی الحساب بوده و در پایان کمپین قیمت دقیق تبلیغ شما بدست می آید.

دریافت مشاوره
تبلیغات سطح کیفی B در تلگرام

تبلیغات سطح کیفی B

حالت 1: تبلیغ پست آزاد بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 2: تبلیغ پست 12 بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 3: تبلیغ پست 6 بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 4: تبلیغ پست آخر بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

از آنجایی که بازدید پست آخر بصورت حدودی است و ممکن است تا 20 درصد افزایش و یا کاهش میزان بازدید وجود داشته باشد، پرداختی شما بصورت علی الحساب بوده و در پایان کمپین قیمت دقیق تبلیغ شما بدست می آید.

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 5: تبلیغ پست آزاد بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 6: تبلیغ پست 12 بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 7: تبلیغ پست 6 بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 8: تبلیغ پست آخر بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره
تبلیغات سطح کیفی A در تلگرام

تبلیغات سطح کیفی A

حالت 1: تبلیغ پست آزاد بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 2: تبلیغ پست 12 بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 3: تبلیغ پست 6 بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 4: تبلیغ پست آخر بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

از آنجایی که بازدید پست آخر بصورت حدودی است و ممکن است تا 20 درصد افزایش و یا کاهش میزان بازدید وجود داشته باشد، پرداختی شما بصورت علی الحساب بوده و در پایان کمپین قیمت دقیق تبلیغ شما بدست می آید.

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 5: تبلیغ پست آزاد بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 6: تبلیغ پست 12 بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 7: تبلیغ پست 6 بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 8: تبلیغ پست آخر بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره
تبلیغات سطح کیفی A+ در تلگرام

تبلیغات سطح کیفی A+

حالت 1: تبلیغ پست آزاد بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 2: تبلیغ پست 12 بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 3: تبلیغ پست 6 بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 4: تبلیغ پست آخر بصورت تک بنر

محتوای تبلیغ بصورت تک بنر

از آنجایی که بازدید پست آخر بصورت حدودی است و ممکن است تا 20 درصد افزایش و یا کاهش میزان بازدید وجود داشته باشد، پرداختی شما بصورت علی الحساب بوده و در پایان کمپین قیمت دقیق تبلیغ شما بدست می آید.

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 5: تبلیغ پست آزاد بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 6: تبلیغ پست 12 بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 7: تبلیغ پست 6 بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره

حالت 8: تبلیغ پست آخر بصورت بنر و ریپلای

محتوای تبلیغ بصورت بنر و ریپلای

حداقل سفارش : 500 هزار بازدید

مبلغ فوق، هزینه به ازای هر هزار بازدید می باشد

دریافت مشاوره
تبلیغات سطح کیفی A++ در تلگرام

تبلیغات سطح کیفی A++

پکیج ویژه

قیمت این پکیج نهایی نمی باشد

و پس از انتخاب لیست نهایی توسط شما مشخص می گردد.

مبلغ پرداختی شما به صورت علی الحساب می باشد.

دریافت مشاوره

سوالات متداول

ریپلای چیست؟
ویو چیست؟
شات چیست؟
همپوشانی ویو چیست؟
در تبلیغات تلگرامی مبنای پرداختی مشتری چیست؟
در تبلیغات تلگرام تفاوت تبلیغ ویویی و تبلیغ زمانی در چیست؟
تبلیغ پست آزاد چیست؟
تبلیغ پست ویژه چیست؟
شمارش پست در کانال های تلگرامی به چه صورت است؟
ریشات چیست؟
از کجا بفهمیم ویو تبلیغ فیک است یا خیر؟
بنر چیست؟

نظر شما چیست

هادی هادی 1399/11/17 23:12 0 0

سلام. قیمت های داده شده به میلیون هستن و بازدید هم چقدره در روز

نویسنده راز نویسنده راز 1399/11/19 21:49 0 0

سلام دوست عزیز برای اطلاع از قیمت ها بهتره که با شرکت و با شماره 02126741866 تماس بگیرید. ممنون

آرش محمدی آرش محمدی 1398/01/27 06:18 1 0

سلام خسته نباشید می خواستم ببینم برای اینکه بتونیم از طریق نمایش تبلیغات در کانال تلگرام کسب درآمد کنیم،‌ این تبلیغات رو از کجا باید پیدا کنیم؟ جایی هست که بتونیم کانالو اونجا ثبت کنیم تا درخواست تبلیغ کنن یا ما خودمون از جایی باید پیدا کنیم؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

امیر از نویسندگان راز امیر از نویسندگان راز 1398/01/30 23:44 1 0

سلام روز به خیر برای شرکت در تبلیغات گسترده تلگرام کانال شما باید بالای 20هزار عضو داشته باشه و بازدیدهاتون هم واقعی باشن. به حساب کاربری raaz_crm در تلگرام پیام بدید و درخواست کنید که لینک گروه گسترده‌ی راز رو بهتون بدن.