تعرفه تبلیغات در تلگرام

 تبلیغات در تلگرام به صورت دسته بندی شده و هدفمند انجام می‌شوند. تمام کانال‌ها با تعداد اعضای مختلف قابلیت اجرای تبلیغات را در سطوح مختلف دارند. همچنین، لیست کانال‌ها قابلیت تغییر دارند که برای مشاوره می‌توانید با کارشناسان آژانس دیجیتال مارکتینگ راز در ارتباط باشید. تبلیغات گسترده و تک در تلگرام، به کسب و کارها کمک می‌کند تا مخاطبین بیشتری از محصولات و فعالیت آن‌ها آگاه شوند. علاوه بر این، بر اساس هدف مشتری از تبلیغات، استراتژی‌های مختلفی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.شما می‌توانید با هزینه‌ی مقرون به صرفه  از تبلیغات در تلگرام، به اهداف تجاری خود نزدیک‌تر شوید. لیست کانال های تبلیغاتی در تلگرام بر اساس منطقه و موضوعات مختلف در دسترس ما موجود می‌باشد و مشتریان پس از ثبت درخواست تبلیغ و هماهنگی، می‌توانند لیست کانال ها را مشاهده کنند.

تبلیغ گسترده020

تبلیغات گسترده به صورت بنر و ریپ

پکیج گسترده بنر و ریپ 1

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب 500 هزار بازدید

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

امکان ارسال به دسته موضوعی خاص

امکان تایید کانال ها قبل از اجرای کمپین

مشاهده لحظه ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج گسترده بنر و ریپ 2

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب 1 میلیون بازدید

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

امکان ارسال به دسته موضوعی خاص

امکان تایید کانال ها قبل از اجرای کمپین

مشاهده لحظه ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج گسترده بنر و ریپ 3

تبلیغ به صورت پست ویژه

کسب 1 میلیون بازدید

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

امکان ارسال به دسته موضوعی خاص

امکان تایید کانال ها قبل از اجرای کمپین

مشاهده لحظه ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج گسترده بنر و ریپ 4

تبلیغ به صورت پست آخر

کسب 1 میلیون بازدید

اجرا طی بازه 21 شب الی 10 صبح

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

امکان تایید کانال ها قبل از اجرای کمپین

مشاهده لحظه ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج گسترده بنر و ریپ 5

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب 3 میلیون بازدید

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

امکان ارسال به دسته موضوعی خاص

امکان تایید کانال ها قبل از اجرای کمپین

مشاهده لحظه ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج گسترده بنر و ریپ 6

تبلیغ به صورت پست ویژه

کسب 3 میلیون بازدید

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

امکان ارسال به دسته موضوعی خاص

امکان تایید کانال ها قبل از اجرای کمپین

مشاهده لحظه ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره
تبلیغ تک01

پکیج های خبری

پکیج خبری 1

تبلیغ به صورت پست آزاد یا ویژه بنا به انتخاب کانال‌دار

کسب حدود 200 تا 300 هزار بازدید بسته به کانال های انتخابی

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج خبری 2

تبلیغ به صورت پست آزاد یا ویژه بنا به انتخاب کانال‌دار

کسب حدود 400 تا 650 هزار بازدید بسته به کانال های انتخابی

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج خبری 3

تبلیغ به صورت پست آزاد یا ویژه بنا به انتخاب کانال‌دار

کسب 1 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج خبری 4

تبلیغ به صورت پست آزاد یا ویژه بنا به انتخاب کانال‌دار

کسب 1.5 میلیون بازدید

درج تبلیغ در بزرگترین کانال های خبری

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره
تبلیغ تک03

تبلیغات در کانال‌های ورزشی

پکیج ورزشی 1

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب حدود 500 هزار بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج ورزشی 2

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب حدود 1 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

درج تبلیغ در بزرگترین کانال های ورزشی

دریافت مشاوره

پکیج ورزشی 3

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب حدود 1.5 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

تبلیغ به صورت گسترده در طیف وسیعی از کانال‌های ورزشی

دریافت مشاوره
تبلیغ تک04

تبلیغات در کانال‌های بانوان

پکیج بانوان 1

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب حدود 500 هزار بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

درج تبلیغ در بزرگترین کانال های بانوان

دریافت مشاوره

پکیج بانوان 2

تبلیغ به صورت پست ویژه

کسب حدود 500 هزار بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

درج تبلیغ در بزرگترین کانال های بانوان

دریافت مشاوره

پکیج بانوان 3

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب حدود 1 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

درج تبلیغ در بزرگترین کانال های بانوان

دریافت مشاوره

پکیج بانوان 4

تبلیغ به صورت پست ویژه

کسب حدود 1 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

تبلیغ به صورت گسترده در طیف وسیعی از کانال‌های بانوان

دریافت مشاوره
تبلیغ تک05

پکیج های عمومی

پکیج عمومی 1

تبلیغ به صورت پست آزاد یا ویژه

کسب حدود 250 تا 350 هزار بازدید بسته به کانال های انتخابی

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج عمومی 2

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب 1.2 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج عمومی 3

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب 1.5 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج عمومی 4

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب 3.5 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره
تبلیغ تک02

تبلیغات در کانال‌های موسیقی

پکیج موسیقی 1

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب حدود 500 هزار بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

دریافت مشاوره

پکیج موسیقی 2

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب حدود 1 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

درج تبلیغ در بزرگترین کانال های موسیقی

دریافت مشاوره

پکیج موسیقی 3

تبلیغ به صورت پست آزاد

کسب حدود 1.5 میلیون بازدید

امکان جایگزین کردن کانال‌ها با دیگر کانال‌های مورد تایید مشتری

قابلیت سنجش راندمان در تبلیغات رباتی و لینک دار

امکان بلاک کانال های نامطلوب

مشاهده لحظه‌ای آمار تبلیغ

تبلیغ به صورت گسترده در طیف وسیعی از کانال‌های موسیقی

دریافت مشاوره

سوالات متداول

ریپلای چیست؟
ویو چیست؟
شات چیست؟
همپوشانی ویو چیست؟
در تبلیغات تلگرامی مبنای پرداختی مشتری چیست؟
در تبلیغات تلگرام تفاوت تبلیغ ویویی و تبلیغ زمانی در چیست؟
تبلیغ پست آزاد چیست؟
تبلیغ پست ویژه چیست؟
شمارش پست در کانال های تلگرامی به چه صورت است؟
ریشات چیست؟
از کجا بفهمیم ویو تبلیغ فیک است یا خیر؟
بنر چیست؟

موارد مشابه

تعرفه تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی و وب سایت تعرفه تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی و وب سایت مشاهده
تعرفه تبلیغ در توییتر تعرفه تبلیغ در توییتر مشاهده
رپورتاژ آگهی رپورتاژ آگهی مشاهده

نظر شما چیست