تبلیغات چهارخونه

انجام انحصاری تبلیغات چارخونه و نمایش آن به میلیون ها کاربر از خدمات آژانس دیجیتال مارکتینگ راز است. تبلیغات شما در ابلیکیشن چارخونه به چندین حالت مختلف از جمله بنری و ویدئویی نشان داده خواهد شد. هزینه تبلیغات به ازای جایگاه ثابت، کلیکی و نصب پرداخت خواهد شد.

پایین صفحه همه محصولات

پایین صفحه همه محصولات

تبلیغ شما به صورت تک بنر در صفحه تمامی محصولات (اپلیکیشن ها، بازی‌ها، فیلم‌ها، کتاب‌ها و ...) نمایش داده می‌شود. این خدمت شامل بیش از 20 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 700*310 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
جایگاه ویژه ویترین

جایگاه ویژه ویترین

این نوع محبوب ترین روش تبلیغ چهارخونه است. این خدمت شامل بیش از 50 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 10 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 1000*1000 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
تک نمایش ویترین

تک نمایش ویترین

تبلیغ شما به صورت تک بنر در ویترین نمایش داده خواهد شد. این خدمت شامل بیش از 10 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 700*310 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
تک محصول ویترین

تک محصول ویترین

تبلیغ شما به صورت تک بنر در ویترین نمایش داده خواهد شد. این خدمت شامل بیش از 5 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود.
تک نمایش بازی

تک نمایش بازی

تبلیغ شما به صورت تک بنر در بخش بازی نمایش داده خواهد شد. این خدمت شامل بیش از 4 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 700*310 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
جایگاه ویژه بازی

جایگاه ویژه بازی

این خدمت شامل بیش از 15 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 10 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز857*725 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
تک نمایش برنامه

تک نمایش برنامه

تبلیغ شما به صورت تک بنر در بخش برنامه نمایش داده می شود. این خدمت شامل بیش از 2 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز700*310 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
جایگاه ویژه برنامه

جایگاه ویژه برنامه

این خدمت شامل بیش از 10 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 857*725 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
تک نمایش فیلم

تک نمایش فیلم

تبلیغ شما به صورت تک بنر در بخش فیلم نمایش داده می شود. این خدمت شامل بیش از 2 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 700*310 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
جایگاه ویژه فیلم

جایگاه ویژه فیلم

این خدمت شامل بیش از 10 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 10 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 857*725 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
تک نمایش موسیقی

تک نمایش موسیقی

تبلیغ شما به صورت تک بنر در بخش موسیقی نمایش داده می شود. هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 700*310 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
تک نمایش کتاب

تک نمایش کتاب

تبلیغ شما به صورت تک بنر در بخش کتاب نمایش داده می شود. هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 700*310 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
جایگاه ویژه کتاب

جایگاه ویژه کتاب

این خدمت شامل بیش از 3 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 10 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 857*725 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
تک نمایش راویتو

تک نمایش راویتو

تبلیغ شما به صورت تک بنر در بخش راویتو نمایش داده می شود. این خدمت شامل بیش از 4 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 700*310 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
جایگاه ویژه کتاب صوتی

جایگاه ویژه کتاب صوتی

تبلیغ شما به صورت تک بنر در بخش راویتو نمایش داده می شود. این خدمت شامل بیش از 5 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 10 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 857*725 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
سطر اختصاصی کتاب

سطر اختصاصی کتاب

کتاب های شما بصورت یک سطر اختصاصی در در بخش کتاب نمایش داده می شود. حداقل تعداد محصول شما برای سفارش این تبلیغ 10 عدد است. هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود.
سطر اختصاصی فیلم

سطر اختصاصی فیلم

فیلم های شما به صورت یک سطر اختصاصی در در بخش فیلم نمایش داده می شود. حداقل تعداد محصول شما برای سفارش این تبلیغ 10 عدد است. هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود.
سطر اختصاصی کتاب صوتی

سطر اختصاصی کتاب صوتی

کتاب‌های صوتی شما به صورت یک سطر اختصاصی در در بخش کتاب‌های صوتی نمایش داده می شود. حداقل تعداد محصول شما برای سفارش این تبلیغ 10 عدد است. هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود.
سطر اختصاصی موسیقی

سطر اختصاصی موسیقی

موسیقی های شما به صورت یک سطر اختصاصی در در بخش موسیقی نمایش داده می شود. حداقل تعداد محصول شما برای سفارش این تبلیغ 10 عدد است. هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود.
بنر گروهی بازی

بنر گروهی بازی

تبلیغ شما به صورت بنر گروهی در بخش بازی نمایش داده می شود. این خدمت شامل بیش از 2 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 420*700 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.
سطر اختصاصی راویتو

سطر اختصاصی راویتو

فیلم های شما به صورت یک سطر اختصاصی در در بخش راویتو نمایش داده می شود. حداقل تعداد محصول شما برای سفارش این تبلیغ 10 عدد است. هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود.
ویترین اختصاصی کتاب

ویترین اختصاصی کتاب

به شما یک صفحه اختصاصی تعلق می گیرد و تمامی کتاب های شما در دسته های موضوعی مختلف در این صفحه نمایش داده خواهد شد. شما می‌توانید برای ارجاع به صفحه اختصاصی خود بنر جایگاه ویژه، تک نمایش یا گروهی تهیه کنید. در صورت انتخاب هر یک از بنرها، تخفیف ویژه 50 درصدی برای شما لحاظ می گردد. حداقل تعداد محصول شما برای سفارش این تبلیغ 20 عدد است. هزینه خرید این جایگاه به مدت 30 روز محاسبه می‌شود.
جایگاه ویژه موسیقی

جایگاه ویژه موسیقی

این خدمت شامل بیش از 5 هزار کلیک در ماه و هزینه خرید این جایگاه به مدت 10 روز محاسبه می‌شود. محتوای تبلیغی شما باید به صورت محتوای گرافیکی و در سایز 857*725 افقی طراحی و در اختیار راز قرار گیرد. شما می‌توانید در قالب سفارش جداگانه سفارش محتوای تبلیغی خود را نیز به راز بسپارید.